ATAMANLAR TEKSTÝL MAKÝNALARI ÝTH.ÝHR.ve TURÝZM LTD.ÞTÝ.

 
Sayýn Müþterilerimiz;
 
Bu bölümde, size hem firmamýzla, hem de mümessili olduðumuz  þirketlerle ilgili geliþmeleri, haberleri ve  yenilikleri bildirmeyi amaçlýyoruz.
Faydalanacaðýnýzý umuyoruz.
 
LONATI, www.lonati.com sitesinde, yedek parça konusunda sizlere talep edilmesi halinde, þifre vererek, direk fiatlarý görebilme, sipariþ verebilme, verilen sipaþleri takip edebilme gibi imkanlar sunuyor. Bunun için yapýlmasý gereken bizlere veya direk Lonati'ye baþvurmanýz.
 
 
Lonati'de makine teslim süreleri, þu anda Ekim sonunu bulmaktadýr, bu nedenle, yýlbaþýndan önce makinelerin teslim edilmesini isteyecek müþterilerimizin, bir an evvel sipariþ geçmeleri, daha sonra problem yaþamamaki için iyi olacaktýr.
 
LONATI, makinelerinde OPET-FUCHS madeni yað kullanýmýný tavsiye etmektedir; yapýlan analizlerde, bu yaðýn, diðer yaðlara göre aþýnan parçalarda ve desen toplarýnda yüksek koruma saðladýðý ve daha uzun dayanmasýný saðladýðý tesbit edilmiþtir. Yað temini için, Firma tel : 0216 522 69 00 veya Gökay Serdar Ergün cep tel: 0533 427.87.01
 
Firmamýz, Ýtalyan Tek-Ýnd ile mümessillik anlaþmasý imzalamýþtýr, buna göre, yakýnda sizlere firma'nýn sektörü ilgilendiren serigrafi ( abs  baský ) makinesini tanýtmaya baþlayacaðýz.
 
filati & filati - by Tecnofil firmasý ile satýþ anlaþmasý imzalamýþ bulunuyoruz, buna göre, firma'nýn Rosso ipliði ( 30/2 Tectoe ) ve diðer nylon ürünlerini'nin yanýsýra, "ýþýk" absorbe edip, daha sonra bunu saatler boyu yansýtma özelliðine sahip: "LUMEN" adlý poliester ipliðini de bulabilirsiniz.
 
 Firmamýz TEk . INd - Italya firmasý ile mümessillik anlaþmasý imzaladý. Firma çorap altýna "abs" baský yapan makinele dahil olmak üzere, t-shirt baský ve diðer serigrafi makineleri pazarlamakta. Ürünlerle ilgili bilglere, firma sitesinden ulaþabilirsiniz.